پدهای بهداشتی تافته که برای مراقبت از بهداشت شخصی و راحتی افراد در شرایط خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند، در سه نوع پد بعد از زایمان، پد بی اختیاری ادرار بانوان و پد بی اختیاری ادرار آقایان تولید می شوند. ساختار پدهای بهداشتی تافته مطابق با استانداردهای جهانی بوده و با نواربهداشتی کاملا متفاوت است.

پد بعد از زایمان
پد بی اختیاری ادرار بانوان
پد بی اختیاری ادرار آقایان